Zibin Zheng (Ben)

Summary of Google Citation

– Total citation: 25,000+
– H-index: 73
– Peak citation: 3,588

Selected Publications

Book

 1. Zibin Zheng, Hong-Ning Dai, Jiajing Wu, “Blockchain Intelligence: Methods, Applications and Challenges, ” Springer 2021.

  Zibin Zheng, …
  Blockchain Intelligence…
  ISBN 978-981-16-0126-2


 2. Zibin Zheng, Hong-Ning Dai, Xiaodong Fu, Benhui Chen, “Blockchain and Trustworthy Systems - Second International Conference, BlockSys 2020, Dali, China, August 6-7, 2020, Proceedings, ” Springer 2020.

  Zibin Zheng, …
  Blockchain…
  ISBN 978-981-15-9212-6


 3. Zibin Zheng, Hong-Ning Dai, Mingdong Tang, Xiangping Chen, “Blockchain and Trustworthy Systems - First International Conference, BlockSys 2019, Guangzhou, China, December 7-8, 2019, Proceedings, ” Springer 2020.

  Zibin Zheng, …
  Blockchain…
  ISBN 978-981-15-2776-0


 4. Ching-Hsien Hsu, Sondès Khemiri-Kallel, Kun-Chan Lan, Zibin Zheng, “Internet of Vehicles. Technologies and Services Toward Smart Cities, ” Lecture Notes in Computer Science 11894, Springer 2020.

  Ching-Hsien Hsu, …
  Internet of Vehicles…
  ISBN 978-3-030-38650-4


 5. Zibin Zheng and Michael R. Lyu, “QoS Management of Web Services, ” Springer Verlag, 2013.

  Zibin Zheng, …
  QoS Management…
  ISBN 978-3-642-34206-6


Journal

 1. [TKDE]: JinTang Li, Jiaying Peng, Liang Chen*, Zibin Zheng, Tingting Liang, Qing Ling. Spectral Adversarial Training for Robust Graph Neural Network. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, DOI: 10.1109/TKDE.2022.3222207.

 2. [TSE]: Yuan Huang, Nan Jia, Xiangping Chen*, Kai Hong, Zibin Zheng*, Code Review Knowledge Perception: Fusing Multi-Features for Salient-Class Location. IEEE Transactions on Software Engineering, 2022, 48(5): 1463 - 1479.

 3. [TPDS]: Huawei Huang, Zhengyu Yue, Xiaowen Peng, Liuding He, Wuhui Chen, Hong-Ning Dai, Zibin Zheng, Song Guo. Elastic Resource Allocation against Imbalanced Transaction Assignments in Sharding-based Permissioned Blockchains. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2022, 33(10), 2372-2385.

 4. [TII]: Peilin Zheng, Quanqing Xu, Xiapu Luo, Zibin Zheng*, Weilin Zheng, Xu Chen, Zhiyuan Zhou, Ying Yan, Hui Zhan, Aeolus: Distributed Execution of Permissioned Blockchain Transactions via State Sharding. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(12): 9227-9238.

 5. [TOSEM]: Jiezhu Cheng, Cuiyun Gao, Zibin Zheng*. HINNPerf: Hierarchical Interaction Neural Network for Performance Prediction of Configurable Systems. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2022, DOI: 10.1145/3528100.

 6. [IoT-J]: Xiaoli Li, Shixuan Li, Yuzheng Li, Yuren Zhou, Chuan Chen*, Zibin Zheng. A Personalized Federated Tensor Factorization Framework for Distributed IoT Services QoS Prediction from Heterogeneous Data. IEEE Internet of Things Journal, 2022, DOI: 10.1109/JIOT.2022.3197172.

 7. [KNOSYS]: Haoli Zhao, Peng Zhong, Haiqin Chen, Zhenni Li*, Wuhui Chen, Zibin Zheng. Group Non-convex Sparsity Regularized Partially Shared Dictionary Learning for Multi-view Learning. Knowledge-Based Systems, 2022, 242, 108364.

 8. [IS]: Jining Wang, Chuan Chen*, Zibin Zheng, Luonan Chen, Yuren Zhou. Predicting High-dimensional Time Series Data with Spatial, Temporal and Global. Information Science, 2022(607), 477-492.

 9. [KNOSYS]: Yaomin Chang, Lin Shu, Erxin Du, Chuan Chen*, Ziyang Zhang, Zibin Zheng, Yuzhao Huang, Xingxing Xing. GraphRR: A Multiplex Graph based Reciprocal Friend Recommender System with Applications on Online Gaming Service. Knowledge-Based Systems, 2022, 251, 109187.

 10. [WCM]: Ting Cai, Wuhui Chen*, Kostas E. Psannis, Sotirios K. Goudos, Yang Yu, Zibin Zheng, Shaohua Wan. Scalable On-Chain and Off-Chain Blockchain for Sharing Economy in Large-Scale Wireless Networks. IEEE Wireless Communication, 2022.

 11. [KNOSYS]: Liang Chen, Tao Xie, Jintang Li, Zibin Zheng*. Graph Enhanced Neural Interaction Model for Recommendation. Knowledge-Based Systems, 2022: 108616.

 12. [KNOSYS]: Yaomin Chang, Chuan Chen*, Weibo Hu, Zibin Zheng, Lei Sun. MEGNN: Meta-path Extracted Graph Neural Network for Heterogeneous Graph Representation Learning. Knowledge-Based Systems, 2022, 235: 107611.

 13. [ESWA]: Ziyang Zhang, Chuan Chen*, Weibo Hu, Yaomin Chang, Zibin Zheng, Lei Sun. HIN2Grid: A Decoupled CNN-based framework for Heterogeneous Network Learning. Expert Systems with Applications, 2022, 187: 115823.

 14. [TSC]: Yiwen Zhang, Kaibin Wang, Qiang He*, Feifei Chen, Shuiguang Deng, Zibin Zheng, Yun Yang. Covering-Based Web Service Quality Prediction via Neighborhood-Aware Matrix Factorization. IEEE Transactions on Services Computing, 2021, 14(5): 1333-1344. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 99]

 15. [TSC]: Ting Cai, Zicong Hong, Shuo Liu, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, Yang Yu. SocialChain: Decoupling Social Data and Applications to Return Your Data Ownership. IEEE Transactions on Services Computing, 2021, DOI: 10.1109/TSC.2021.3128959.

 16. [CACM]: Liang Cai, Yi Sun, Zibin Zheng, Jiang Xiao, Weiwei Qiu. Blockchain in China. Communications of the ACM, 2021, 64(11): 88-93.

 17. [KNOSYS]: Lei Wang*, Hao Cheng, Zibin Zheng, Aijun Yang, Xiaohu Zhu. Ponzi Scheme Detection via Oversampling-based Long Short-Term Memory for Smart Contracts. Knowledge-Based Systems, 2021, 228: 107312.

 18. [JNCA]: Jiajing Wu, Jieli Liu, Yijing Zhao, Zibin Zheng*. Analysis of Cryptocurrency Transactions From a Network Perspective: An Overview. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 190: 103139.

 19. [CSUR]: Huawei Huang, Wei Kong, Sicong Zhou, Zibin Zheng*, Song Guo. A Survey of State-of-the-Art on Blockchains: Theories, Modelings, and Tools. ACM Computing Surveys, 2021, 54(2): 1-42.

 20. [TSMC]: Jiajing Wu, Jieli Liu, Weili Chen, Huawei Huang, Zibin Zheng*, Yan Zhang. Detecting Mixing Services via Mining Bitcoin Transaction Network with Hybrid Motifs. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2021, DOI: 10.1109/TSMC.2021.3049278.

 21. [IP&M]: Weilin Zheng, Zibin Zheng*, Hong-Ning Dai, Xu Chen, Peilin Zheng, XBlock-EOS: Extracting and Exploring Blockchain Data From EOSIO. Information Processing & Management, 2021, 58(3): 102477.

 22. [JPDC]: Xiaoyun Li, Zibin Zheng, Hong-Ning Dai*. When Services Computing Meets Blockchain: Challenges and Opportunities Journal of Parallel and Distributed Computing, 2021, 150: 1-14.

 23. [IS]: Weibo Hu, Chuan Chen*, Fanghua Ye, Zibin Zheng, Yunfei Du. Learning Deep Discriminative Representations with Pseudo Supervision for Image Clustering. Information Sciences, 2021, 568: 199-215.

 24. [SIOPT]Xiaoyu He, Zibin Zheng*, Yuren Zhou, and Chuan Chen. QNG: A Quasi-Natural Gradient Method for Large-Scale Statistical Learning. SIAM Journal on Optimization, 2021.

 25. [TNNLS]: Ziyang Zhang, Chuan Chen*, Yaomin Chang, Weibo Hu,Yuren Zhou, Zibin Zheng. SHNE: Semantic and Homophily Preserving Network Embedding. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, DOI: 10.1109/TNNLS.2021.3116936.

 26. [IoT-J]: Xiaoli Li, Yuzheng Li, Shixuan Li, Yuren Zhou, Chuan Chen*, Zibin Zheng. A Unified Federated DNNs Framework for Heterogeneous Mobile Devices. IEEE Internet of Things Journal, 2021, DOI: 10.1109/JIOT.2021.3088867.

 27. [TKDE]: Jintang Li, Tao Xie, Liang Chen*, Fenfang Xie, Xiangnan He and Zibin Zheng. Adversarial Attack on Large Scale Graph. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2021, DOI: 10.1109/TKDE.2021.3078755.

 28. [IS]: Chuan Chen, Zhebin Wu, Zitai Chen, Zibin Zheng* and Xiongjun Zhang*. Auto-weighted robust low-rank tensor completion via tensor-train. Information Sciences, 2021, 567: 100-115.

 29. [COMST]: Wuhui Chen, Xiaoyu Qiu, Ting Cai, Hong-Ning Dai*, Zibin Zheng* and Yan Zhang. Deep Reinforcement Learning for Internet of Things: A Comprehensive Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2021, DOI: 10.1109/COMST.2021.3073036.

 30. [JS]: 蔡婷,林晖,陈武辉*,郑子彬,余阳. 区块链赋能的高效物联网数据激励共享方案. Journal of Software, 2021, 32(4): 953-972.

 31. [TSE]: Yuan Huang, Jinyu Jiang, Xiapu Luo, Xiangping Chen*, Zibin Zheng, Nan Jia, Gang Huang. Change-Patterns Mapping: A Boosting Way for Change Impact Analysis. IEEE Transactions on Software Engineering, 2021, DOI: 10.1109/TSE.2021.3059481.

 32. [Network]: Yuzheng Li, Chuan Chen*, Nan Liu, Huawei Huang, Zibin Zheng, Qiang Yan. A Blockchain-based Decentralized Federated Learning Framework with Committee Consensus. IEEE Network, 2020, 35(1): 234-241.

 33. [FPHY]: Dan Lin, Jiajing Wu*, Qi Yuan, Zibin Zheng. T-EDGE: Temporal WEighted MultiDiGraph Embedding for Ethereum Transaction Network Analysis. Frontiers in Physics, 2020, 8: 204.

 34. [TSC]: Zibin Zheng, Andreas Kind, Peter Chen. Guest Editorial: Special Issue on Blockchain-Based Services Computing. IEEE Transactions on Services Computing, 2020, 13(2): 200-202.

 35. [Access]: Ting Cai, Zetao Yang, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, Yang Yu. A Blockchain-Assisted Trust Access Authentication System for Solid. IEEE Access, 2020, 8: 71605-71616.

 36. [TSMC]: Jiajing Wu*, Qi Yuan, Dan Lin, Wei You, Weili Chen, Chuan Chen, Zibin Zheng. Who Are the Phishers? Phishing Scam Detection on Ethereum via Network Embedding. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020, 52(2): 1156-1166

 37. [Network]: Sicong Zhou, Huawei Huang*, Wuhui Chen, Pan Zhou, Zibin Zheng, Song Guo. PIRATE: A Blockchain-based Secure Framework of Distributed Machine Learning in 5G Networks. IEEE Network, 2020, 34(6): 84-91.

 38. [Applied Sciences]: Yang Li, Zibin Zheng*, Hong-Ning Dai. Enhancing Bitcoin Price Fluctuation Prediction Using Attentive LSTM and Embedding Network. Applied Sciences, 2020, 10(14): 4872.

 39. [TCS]: Dan Lin, Jiajing Wu*, Qi Yuan, Zibin Zheng. Modeling and Understanding Ethereum Transaction Records via A Complex Network Approach. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2020, 67(11): 2737-2741.

 40. [CEE]: Shaoan Xie, Zibin Zheng, Weili Chen, Jiajing Wu, Hong-Ning Dai*, Muhammad Imranc. Blockchain for cloud exchange: A survey. Computers & Electrical Engineering, 2020, 81: 106526.

 41. [FGCS]: Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hong-Ning Dai*, Weili Chen, Xiangping Chen, Jian Weng, Muhammad Imrand. An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms. Future Generation Computer Systems, 2020, 105: 475-491. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 463]

 42. [OJCS]: Peilin Zheng, Zibin Zheng*, Hongning Dai. XBlock-ETH: Extracting and Exploring Blockchain Data From Ethereum. IEEE Open Journal of the Computer Society, 2020, 1: 95-106.

 43. [TOTI]: Liang Chen, Jiaying Peng, Yang Liu, Jintang Li, Fenfang Xie, Zibin Zheng*. Phishing Scams Detection in Ethereum Transaction Network. ACM Transactions on Internet Technology, 2020, 21(1): 1-16.

 44. [JNS]: Qing Han, JiaJing Wu*, Zibin Zheng. Long-Range Dependence, Multi-Fractality and Volume-Return Causality of Ether Market. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2020, 30(1): 011101.

 45. [Access]: Qiheng Zhou, Huawei Huang*, Zibin Zheng*, Jing Bian. Solutions to Scalability of Blockchain: A Survey. IEEE Access, 2020, 8: 16440-16455. [ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 343]

 46. [Access]: Huawei Huang, Jianru Lin, Baichuan Zheng, Zibin Zheng*, Jing Bian. When Blockchain Meets Distributed File Systems: An Overview, Challenges, and Open Issues. IEEE Access, 2020, 8: 50574-50586.

 47. [TOIS]: Jie Huang, Chuan Chen*, Fanghua Ye, Weibo Hu, Zibin Zheng. Nonuniform Hyper-Network Embedding with Dual Mechanism. ACM Transactions on Information Systems, 2020, 38(3): 1-18.

 48. [TSC]: Zibin Zheng, Xiaoli Li*, Mingdong Tang*, Fenfang Xie, Michael R. Lyu. Web Service QoS Prediction via Collaborative Filtering: A Survey. IEEE Transactions on Services Computing, 2020, DOI: 10.1109/TSC.2020.2995571.

 49. [ESE]: Yi Xiang, Xiaowei Yang*, Yuren Zhou, Zibin Zheng, Miqing Li. Going Deeper With Optimal Software Products Selection Using Many-objective Optimization and Satisfiability Solvers. Empirical Software Engineering, 2020, 25(1): 591-626.

 50. [TPDS]: Xiaoyu Qiu, Weikun Zhang, Wuhui Chen*, Zibin Zheng. Distributed and Collective Deep Reinforcement Learning for Computation Offloading: A Practical Perspective. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2020, 32(5): 1085-1101.

 51. [VLDB]: Rong-Hua Li, Lu Qin, Fanghua Ye, Guoren Wang*, Jeffrey Xu Yu, Xiaokui Xiao, Nong Xiao, Zibin Zheng. Finding skyline communities in multi-valued networks. The VLDB Journal, 2020, 29: 1407-1432.

 52. [TEC]: Xiaoyu He, Zibin Zheng*, Yuren Zhou. MMES: Mixture Model based Evolution Strategy for Large-Scale Optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2020, 25(2): 320-333.

 53. [TNNLS]: Zilong He, Pengfei Chen*, Xiaoyun Li, Yongfeng Wang, Guangba Yu, Cailin Chen, Xinrui Li, Zibin Zheng. A Spatio-Temporal Deep Learning Approach for Unsupervised Anomaly Detection in Cloud Systems. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2020, DOI: 10.1109/TNNLS.2020.3027736.

 54. [IoTJ]: Wuhui Chen, Yufei Chen, Xu Chen, Zibin Zheng*. Toward Secure Data Sharing for the IoV: A Quality-Driven Incentive Mechanism With On-Chain and Off-Chain Guarantees. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 7(3): 1625-1640.

 55. [TR]: Yuan Huang, Xinyu Hu, Nan Jia, Xiangping Chen*, Yingfei Xiong, Zibin Zheng. Learning Code Context Information to Predict Comment Locations. IEEE Transactions on Reliability, 2019, 69(1): 88-105.

 56. [IoTJ]: Wuhui Chen, Zhen Zhang, Zicong Hong, Chuan Chen*, Jiajing Wu*, Sabita Maharjan, Zibin Zheng, Yan Zhang. Cooperative and Distributed Computation Offloading for Blockchain Empowered Industrial Internet of Things. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(5): 8433-8446.

 57. [IoTJ]: Hong-Ning Dai, Zibin Zheng*, Yan Zhang*. Blockchain for Internet of Things: A Survey. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(5): 8076-8094. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 694]

 58. [IoTJ]: Kang Liu, Xiaoyu Qiu, Wuhui Chen*, Xu Chen, Zibin Zheng. Optimal Pricing Mechanism for Data Market in Blockchain-Enhanced Internet of Things. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(6): 9748-9761.

 59. [IoTJ]: Zhen Zhang, Zicong Hong, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, Xu Che. Joint Computation Offloading and Coin Loaning for Blockchain-Empowered Mobile-Edge Computing. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(6): 9934-9950.

 60. [IoTJ]: Kang Liu, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, Zhenni Li, Wei Liang. A Novel Debt-Credit Mechanism for Blockchain-Based Data-Trading in Internet of Vehicles. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(5): 9098-9111.

 61. [TVT]: Chuan Chen, Jiajing Wu, Hui Lin, Wuhui Chen*, Zibin Zheng. A Secure and Efficient Blockchain-based Data Trading Approach for Internet of Vehicles. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(9): 9110-9121.

 62. [TVT]: Xiaoyu Qiu, Luobin Liu, Wuhui Chen*, Zicong Hong, Zibin Zheng. Online Deep Reinforcement Learning for Computation Offloading in Blockchain-Empowered Mobile Edge Computing. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(8): 8050-8062. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 188]

 63. [Access]: Weili Chen, Zibin Zheng*, Edith Cheuk-Han Ngai, Peilin Zheng, Yuren Zhou. Exploiting Blockchain Data to Detect Smart Ponzi Schemes on Ethereum. IEEE Access, 2019, 7: 37575-37586.

 64. [Access]: Weilin Zheng, Zibin Zheng*, Xiangping Chen, Kemian Dai, Peishan Li, Renfei Chen. NutBaaS: A Blockchain-as-a-Service Platform. IEEE Access, 2019, 7: 134422-134433.

 65. [TVT]: Zicong Hong, Huawei Huang, Song Guo, Wuhui Chen*, Zibin Zheng. QoS-Aware Cooperative Computation Offloading for Robot Swarms in Cloud Robotics. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(4): 4027-4041.

 66. [TPDS]: Zicong Hong, Wuhui Chen*, Huawei Huang, Song Guo, Zibin Zheng. Multi-Hop Cooperative Computation Offloading for Industrial IoT–Edge–Cloud Computing Environments. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2019, 30(12): 2759-2774.

 67. [TNNLS]: Fanghua Ye, Chuan Chen*, Zhiyuan Wen, Zibin Zheng, Wuhui Chen, Yuren Zhou. Homophily Preserving Community Detection. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2019, 31(8): 2903-2915.

 68. [TASLP]: Pairui Li, Chuan Chen*, Wujie Zheng, Yuetang Deng, Fanghua Ye, Zibin Zheng*. STD: An Automatic Evaluation Metric for Machine Translation Based on Word Embeddings. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(10): 1497-1506.

 69. [TITS]: Zibin Zheng, Yatao Yang, Jiahao Liu, Hong-Ning Dai, Yan Zhang*. Deep and Embedded Learning Approach for Traffic Flow Prediction in Urban Informatics. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 20(10): 3927-3939.

 70. [TPDS]: Zicong Hong, Wuhui Chen, Huawei Huang, Song Guo, Zibin Zheng. Multihop Cooperative Computation Offloading for Industrial IoT in IIoT-Edge-Cloud Computing Environments. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2019, 30(12): 2759-2774.

 71. [Network]: Wuhui Chen, Baichuan Liu, Huawei Huang*, Song Guo, Zibin Zheng. When UAV Swarm Meets Edge-Cloud Computing: The QoS Perspective. IEEE Network, 2019, 33(2): 36-43.

 72. [Neurocomputing]: Rui Li, anghua Ye, Shaoan Xie, Chuan Chen, Zibin Zheng. Digging into It: Community Detection via Hidden Attributes Analysis. Neurocomputing, 2019, 331: 97-107.

 73. [IJWGS]: Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen*, Huaimin Wang. Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey. International Journal of Web and Grid Services, 2018, 14(4): 352-375. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 2862]

 74. [Access]: Zhiwei Lin, Fenghua Ye, Chuan Chen*, Zibin Zheng. BGN: Identifying Influential Nodes in Complex Networks via Backward Generating Networks. IEEE Access, 2018, 6: 59949-59962.

 75. [TSC]: Yatao Yang, Zibin Zheng, Xiangdong Niu, Mingdong Tang, Yutong Lu, Xiangke Liao. A Location-Based Factorization Machine Model for Web Service QoS Prediction. IEEE Transactions on Services Computing, 2018, 14(5): 1264-1277. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 37]

 76. [TSMC]: Yuxuan Huang, Jiajing Wu*, Wendi Ren, Chi K. Tse, Zibin Zheng. Sequential Restorations of Complex Networks After Cascading Failures. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2018, 51(1): 400-411. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 38]

 77. [TOSEM]: Yi Xiang, Yuren Zhou, Zibin Zheng, Miqing Li. Configuring Software Product Lines by Combining Many-objective Optimization and SAT Solvers. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2018, 26(4): 1-46.

 78. [TII]: Zibin Zheng, Yatao Yang, Xiangdong Niu, Hongning Dai, Yuren Zhou. Wide & Deep Convolutional Neural Networks for Electricity-Theft Detection to Secure Smart Grids. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 14(4): 1606-1615. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 400]

 79. [TR]: Guanhong Tao, Zibin Zheng, Ziying Guo, Michael R. Lyu. MalPat: Mining Patterns of Malicious and Benign Android Apps via Permission-Related APIs. IEEE Transactions on Reliability, 2017, 67(1): 355-369.

 80. [TSC]: Xiaoliang Fan, Yakun Hu, Zibin Zheng, Patrick Brezillon, Wenbo Chen. CASR-TSE: Context-aware Web Services Recommendation for Modeling Weighted Temporal-Spatial Effectiveness. IEEE Transactions on Services Computing, 2017, 14(1): 58-70.

 81. [TPDS]: Jieming Zhu, Pinjia He, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Online QoS Prediction for Runtime Service Adaptation via Adaptive Matrix Factorization. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2017, 28(10): 2911-2924.

 82. [TAAS]: Hongbign Wang, Xin Chen, Qin Wu, Qi Yu, Xingguo Hu, Zibin Zheng, Athman Bouguettaya. Integrating Reinforcement Learning with Multi-Agent Techniques for Adap-tive Service Composition. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 2017, 12(2): 1-42.

 83. [SEP]: Yuan Huang, Xiangping Chen, Zhiyong Liu, Xiaonan Luo, Zibin Zheng. Using Discriminative Feature in Software Entities for Relevance Identification of Code Changes. Journal of Software: Evolution and Process, 2017, 29(7): e1859.

 84. [IS]: Zibin Zheng, Fanghua Ye, Ronghua Li, Guihui Ling, Tan Jin. Finding Weighted K-Truss Communities in Large Networks. Information Sciences, 2017, 417: 344-360.

 85. [TSC]: Ao Zhou, Shangguang Wang, Bo Cheng, Zibin Zheng. Cloud Service Reliability Enhancement via Virtual Machine Placement Optimization. IEEE Transactions on Services Computing, 2016, 10(6): 902-913.

 86. [TSC]: Hongbing Wang*, Lei Wang*, Qi Yu, Zibin Zheng. Learning the Evolution Regularities for BigService-oriented Online Reliability Prediction. IEEE Transactions on Services Computing, 2016, 12(3): 398-411.

 87. [TSE]: Hongbing Wang, Lei Wang, Qi Yu, Zibin Zheng, Athman Bouguettaya, Michael R. Lyu. Online Reliability Prediction via Motifs-based Dynamic Bayesian Networks for Service-Oriented Systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, 43(6): 556-579.

 88. [TNSM]: Mingdong Tang, Zibin Zheng, Guosheng Kang, Jianxun Liu, Yatao Yang, Tingting Zhang. Collaborative Web Service Quality Prediction via Exploiting Matrix Factorization and Network Map. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2016, 13(1): 126-137.

 89. [TWEB]: Xinyu Wang, Jianke Zhu, Zibin Zheng, Wenjie Song, Yuanhong Shen, Michael R. Lyu. A Spatial-Temporal QoS Prediction Approach for Time-aware Web Service Recommendation. ACM Transactions on the Web, 2016, 10(1): 1-25.

 90. [TR]: Jianlong Xu, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Web Service Personalized Quality-of-Service Prediction via Reputation-based Matrix Factorization. IEEE transactions on reliability, 2015, 65(1): 28-37.

 91. [TSC]: Jianxun Liu, Mingdong Tang*, Zibin Zheng, Xiaoqing (Frank) Liu, Saixia Lyu. Location Aware and Personalized Collaborative Filtering for Web Service Recommendation. IEEE Transactions on Services Computing, 2015, 9(5): 686-699.

 92. [TSC]: Jingwen Zhou, Zhenbang Chen, Ji Wang, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. A Data Set for User Request Trace-Oriented Monitoring and its Applications. IEEE Transactions on Services Computing, 2015, 11(4): 699-712.

 93. [TCYB]: Jiahai Wang, Ying Zhou, Yong Wang, Jun Zhang, C. L. P. Chen, Zibin Zheng. Multiobjective Vehicle Routing Problems With Simultaneous Delivery and Pickup and Time Windows: Formulation, Instances, and Algorithms. IEEE transactions on cybernetics, 2015, 46(3): 582-594.

 94. [TSC]: Shangguang Wang, Zibin Zheng, Qibo Sun, Hua Zou, Fangchun Yang. Reputation Measurement and Malicious Feedback Rating Prevention in Web Service Recommendation Systems. IEEE Transactions on Services Computing, 2014, 8(5): 755-767.

 95. [TCC]: Ao Zhou, Shangguang Wang, Zibin Zheng, Ching-Hsien Hsu, Michael R. Lyu, Fangchun Yang. On Cloud Service Reliability Enhancement with Optimal Resource Usage. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2014, 4(4): 452-466.

 96. [TSMC]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. An Online Performance Prediction Framework for Service-Oriented Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2014, 44(9): 1169-1181.

 97. [TC]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Selecting an Optimal Fault Tolerance Strategy for Reliable Service-Oriented Systems with Local and Global Constraints. IEEE Transactions on Computers, 2013, 64(1): 219-232.

 98. [TPDS]: Xi Chen, Zibin Zheng, Qi Yu, Michael R. Lyu. Web Service Recommendation via Exploiting Location and QoS Information. IEEE Transactions on Parallel and distributed systems, 2013, 25(7): 1913-1924.

 99. [TSC]: Weiwei Qiu*, Zibin Zheng, Xinyu Wang, Xiaohu Yang, Michael R. Lyu. Reliability Based Design Optimization for Cloud Migration. IEEE Transactions on Services Computing, 2013, 7(2): 223-236.

 100. [TOSEM]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Personalized Reliability Prediction of Web Services. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2013, 22(2): 1-25.

 101. [TSC]: Zibin Zheng, Yilei Zhang, Michael R. Lyu. Investigating QoS of Real-World Web Services. IEEE transactions on services computing, 2012, 7(1): 32-39.

 102. [TPDS]: Zibin Zheng, Xinmiao Wu, Yilei Zhang, Michael R. Lyu, Jianmin Wang. QoS Ranking Prediction for Cloud Services. IEEE transactions on parallel and distributed systems, 2012, 24(6): 1213-1222.

 103. [TSC]: Huifeng Sun, Zibin Zheng, Junliang Chen, Michael R. Lyu. Personalized Web Service Recommendation via Normal Recovery Collaborative Filtering. IEEE Transactions on Services Computing, 2012, 6(4): 573-579.

 104. [TSMC]: Jian Wu, Liang Chen*, Yipeng Feng, Zibin Zheng, Mengchu Zhou. Predicting Quality of Service for Selection by Neighborhood-based Collaborative Filtering. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2012, 43(2): 428-439.

 105. [TSC]: Zibin Zheng, Hao Ma, Michael R. Lyu, Irwin King. Collaborative Web Service QoS Prediction via Neighborhood Integrated Matrix Factorization. IEEE Transactions on Services Computing, 2012, 6(3): 289-299. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 463]

 106. [TSMC]: Jian Wu, Liang Chen, Yipeng Feng, Zibin Zheng, Mengchu Zhou, Zhaohui Wu. Predicting QoS for Service Selection by Neighborhood-based Collaborative Filtering. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2012, 43(2): 428-439.

 107. [TSC]: Xi Chen, Zibin Zheng, Xudong Liu, Zicheng Huang, Hailong Sun. Personalized QoS-Aware Web Service Recommendation and Visualization. IEEE Transactions on Services Computing, 2011, 6(1): 35-47.

 108. [TSC]: Zibin Zheng, Tom Chao Zhou, Michael R. Lyu, Irwin King. Component Ranking for Fault-Tolerant Cloud Applications. IEEE Transactions on Services Computing, 2011, 5(4): 540-550.

 109. [TSC]: Zibin Zheng, Hao Ma, Michael R. Lyu, Irwin King. QoS-Aware Web Service Recommendation by Collaborative Filtering. IEEE Transactions on services computing, 2010, 4(2): 140-152. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 907]

 110. [EMSE]: Zibin Zheng*, Michael R. Lyu. An Adaptive QoS-Aware Fault Tolerance Strategy for Web Services.Empirical Software Engineering, 2010, 15(4): 323-345.

Conference

 1. [ASE]: Jianzhong Su, Hong-Ning Dai, Lingjun Zhao, Zibin Zheng*, Xiapu Luo. Effectively Generating Vulnerable Transaction Sequences in Smart Contracts with Reinforcement Learning-guided Fuzzing. International Conference on Automated Software Engineering. 2022.

 2. [AAAI]: Jintang Li, Zhouxin Yu, Zulun Zhu, Liang Chen*, Qi Yu, Zibin Zheng, Sheng Tian, Ruofan Wu, Changhua Meng. Scaling Up Dynamic Graph Representation Learning. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2022.

 3. [AAAI]: Zihan Li, Weibin Wu*, Yuxin Su, Zibin Zheng, Michael Lyu. CDTA: Cross-Domain Transfer-Based Attack with Contrastive Learning. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2022.

 4. [ISSTA]: Peilin Zheng, Zibin Zheng*, Xiapu Luo. Park: Accelerating Smart Contract Vulnerability Detection via Parallel-fork Symbolic Execution. International Symposium on Software Testing and Analysis. ACM, 2022.

 5. [ISSTA]: Zeqin Liao, Zibin Zheng*, Xiao Chen, Yuhong Nan. SmartDagger : A Bytecode-based Static Analysis Approach for Detecting Cross-contract Vulnerability. International Symposium on Software Testing and Analysis. ACM, 2022.

 6. [ICSE]: Neng Zhang*, Chao Liu, Xin Xia, Christoph Treude, Ying Zou, David Lo, Zibin Zheng. ShellFusion: Answer Generation for Shell Programming Tasks via Knowledge Fusion. International Conference on Software Engineering. ACM, 2022.

 7. [INFOCOM]: Huawei Huang, Xiaowen Peng, Jianzhou Zhan, Shenyang Zhang, Yue Lin, Zibin Zheng, Song Guo. BrokerChain: A Cross-Shard Blockchain Protocol for Account/Balance-based State Sharding. 2022 IEEE International Conference on Computer Communications. IEEE, 2022.

 8. [ICDCS]: Huawei Huang, Zhenyi Huang, Xiaowen Peng, Zibin Zheng*, Song Guo. MVCom: Scheduling Most Valuable Committees for the Large-Scale Sharded Blockchain. 2021 IEEE 41st International Conference on Distributed Computing Systems. IEEE, 2021: 629-639.

 9. [ICDE]: Peilin Zheng, Quanqing Xu, Zibin Zheng*, Zhiyuan Zhou, Ying Yan, Hui Zhang. Meepo: Sharded Consortium Blockchain. 2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering. IEEE, 2021: 1847-1852.

 10. [SANER]: Xiangping Chen, Peiyong Liao, Yixin Zhang, Yuan Huang*, Zibin Zheng. Understanding Code Reuse in Smart Contracts. 2021 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering. IEEE, 2021: 470-479.

 11. [CIKM]: Lin Shu, Erxin Du, Yaomin Chang, Chuan Chen*, Zibin Zheng, Xingxing Xing, Shaofeng Shen. SGCL: Contrastive Representation Learning for Signed Graphs. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management. 2021: 1671-1680.

 12. [CIKM]: Dalong Yang, Chuan Chen*, Youhao Zheng, Zibin Zheng, Shih-Wei Liao. Node2Grids: A Cost-Efficient Uncoupled Training Framework for Large-Scale Graph Learning. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management. 2021: 2281-2290.

 13. [CIKM]: Kun Xu, Yuanzhen Xie, Liang Chen*, Zibin Zheng. Expanding Relationship for Cross Domain Recommendation. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management. 2021: 2251-2260.

 14. [IJCAI]: Liang Chen, Jintang Li, Qibiao Peng, Yang Liu, Zibin Zheng*, Carl Yang. Understanding Structural Vulnerability in Graph Convolutional Networks. IJCAI. 2021.

 15. [ICDE]: Tao Xie, Yangjun Xu, Liang Chen*, Yang Liu, Zibin Zheng. Sequential Recommendation on Dynamic Heterogeneous Information Network. 2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering. IEEE, 2021: 2105-2110.

 16. [WWW]: Weili Chen, Tuo Zhang, Zhiguan Chen*, Zibin Zheng*, Yutong Lu. Traveling the token world: A graph analysis of Ethereum ERC20 token ecosystem. Proceedings of The Web Conference 2020. 2020: 1411-1421.

 17. [WWW]: Liang Chen, Yongjian Ye, Angyu Zheng, Fenfang Xie, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Incorporating Geographical Location for Team Formation in Social Coding Sites. World Wide Web, 2020, 23(1): 153-174.

 18. [IJCAI]: Weili Chen, Xiongfeng Guo, Zhiguan Chen*, Zibin Zheng*, Yutong Lu. Phishing Scam Detection on Ethereum: Towards Financial Security for Blockchain Ecosystem. IJCAI. 2020: 4506-4512.

 19. [SIGIR]: Yang Liu, Xianzhuo Xia, Liang Chen, Xiangnan He, Carl Yang, Zibin Zheng. Certifiable Robustness to Discrete Adversarial Perturbations for Factorization Machines. Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2020: 419-428.

 20. [AAAI]: Jiezhu Cheng, Kaizhu Huang, Zibin Zheng. Towards Better Forecasting by Fusing Near and Distant Future Visions. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2020, 34(04): 3593-3600.

 21. [DASFAA]: Angyu Zheng, Liang Chen*, Jianrong Tao, Changjie Fan, Zibin Zheng. Keep You from Leaving: Churn Prediction in Online Games. International Conference on Database Systems for Advanced Applications. Springer, Cham, 2020: 263-279.

 22. [CIKM]: Jieming Zhu, Jinyang Liu, Weiqi Li*, Jincai Lai, Xiuqiang He, Liang Chen, Zibin Zheng. Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation. Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management. 2020: 2941-2958.

 23. [INFOCOM]: Weili Chen, Jun Wu, Zibin Zheng, Chuan Chen, Yuren Zhou. Market Manipulation of Bitcoin: Evidence from Mining the Mt. Gox Transaction Network. IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2019: 964-972.

 24. [ICPC]: Yuan Huang, Queping Kong, Nan Jia, Xiangping Chen*, Zibin Zheng. Recommending Differentiated Code to Support Smart Contract Update. 2019 IEEE/ACM 27th International Conference on Program Comprehension. IEEE, 2019: 260-270.

 25. [ASE]: Jinyang Liu, Jieming Zhu, Shilin He, Pinjia He*, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Logzip: Extracting Hidden Structures via Iterative Clustering for Log Compression. 2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. IEEE, 2019: 863-873.

 26. [ICSE-SEIP]: Jieming Zhu, Shilin He, Jinyang Liu, Pinjia He, Qi Xie, Zibin Zheng*. Tools and Benchmarks for Automated Log Parsing. 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice. IEEE, 2019: 121-130.

 27. [IJCAI]: Zitai Chen, Chuan Chen*, Zong Zhang, Qingsong Zou, Zibin Zheng. Variational Graph Embedding and Clustering with Laplacian Eigenmaps. IJCAI. 2019: 2144-2150.

 28. [IJCAI]: Liang Chen,Yang Liu, Xiangnan, Lianli Gao, Zibin Zheng*. Matching User with Item Set: Collaborative Bundle Recommendation with Deep Attention Network. IJCAI. 2019: 2095-2101.

 29. [IJCAI]: Wanshan Zheng, Zibin Zheng, Hai Wan*, Chuan Chen*. Dynamically Route Hierarchical Structure Representation to Attentive Capsule for Text Classification. IJCAI. 2019: 5464-5470.

 30. [AAAI]: Zitai Chen, Chuan Chen*, Zibin Zheng, Yi Zhu (Meitu). Tensor Decomposition for Multilayer Networks Clustering. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2019, 33(01): 3371-3378.

 31. [CIKM]: Yatao Yang, Jun Tan, Hongbo Deng, Zibin Zheng*, Yutong Lu, Xiangke Liao. An Active and Deep Semantic Matching Framework for Query Rewrite in E-Commercial Search Engine. Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. 2019: 309-318.

 32. [ICWS]: Fenfang Xie, Shenghui Li, Liang Chen*, Yangjun Xu, Zibin Zheng. Generative Adversarial Network Based Service Recommendation in Heterogeneous Information Networks. 2019 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2019: 265-272.

 33. [ICDM]: Fanghua Ye, Chuan Chen, Zibin Zheng, Rong-Hua Li, Jeffrey Xu Yu. Discrete Overlapping Community Detection with Pseudo Supervision. 2019 IEEE International Conference on Data Mining. IEEE, 2019: 708-717.

 34. [WWW]: Weili Chen, Zibin Zheng, Jiahui Cui, Edith Ngai, Peilin Zheng, Yuren Zhou. Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology. Proceedings of the 2018 world wide web conference. 2018: 1409-1418.

 35. [ICSE-SEIP]: Peilin Zheng, Zibin Zheng*, Xiapu Luo, Xiangping Chen, Xuanzhe Liu. A Detailed and Real-time Performance Monitoring Framework for Blockchain Systems. 2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track. IEEE, 2018: 134-143.

 36. [FSE]: Yuan Huang, Nan Jia, Xiangping Chen*, Kai Hong, Zibin Zheng. Salient-Class Location:Help Developers Understand Code Change in Code Review. Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering. 2018: 770-774.

 37. [ICML]: Shaoan Xie, Zibin Zheng, Liang Chen, Chuan Chen. Learning semantic representations for unsupervised domain adaptation. International conference on machine learning. PMLR, 2018: 5423-5432.

 38. [SIGMOD]: Ronghua Li, Fanghua Ye, Jeffrey Xu Yu, Xiaokui Xiao, Nong Xiao, Zibin Zheng. Skyline Community Search in Multi-valued Networks. Proceedings of the 2018 international conference on management of data. 2018: 457-472.

 39. [ICWS]: Fenfang Xie, Liang Chen*, Yongjian Ye, Zibin Zheng, Xiaola Lin. Factorization Machine based Service Recommendation on Heterogeneous Information Networks. 2018 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2018: 115-122.

 40. [ICSOC]: Liang Chen, Angyu Zheng, Yinglan Feng, Fenfang Xie, and Zibin Zheng. Software Service Recommendation base on Collaborative Filtering Neural Network Model. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Cham, 2018: 388-403.

 41. [ICSOC]: Fenfang Xie, Liang Chen*, Yongjian Ye, Yang Liu, Zibin Zheng, Xiaola Lin. A Weighted Meta-graph based Approach for Mobile Application Recommendation on Heterogeneous Information Networks. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Cham, 2018: 404-420.

 42. [ICDM]: Fanghua Ye, Shenghui Li, Zhiwei Lin, Chuan Chen*, Zibin Zheng. Adaptive Affinity Learning for Accurate Community Detection. 2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). IEEE, 2018: 1374-1379.

 43. [CIKM]: Fanghua Ye, Chuan Chen, Zibin Zheng. Deep Autoencoder-like Nonnegative Matrix Factorization for Community Detection. Proceedings of the 27th ACM international conference on information and knowledge management. 2018: 1393-1402.

 44. [ICBD]: Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, Huaimin Wang. An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends. 2017 IEEE International Congress on Big Data. IEEE, 2017: 557-564. [2018 Top Blockchain Papers, Google Citations: 3563]

 45. [ICSOC]: Fanghua Ye, Jiahao Liu, Chuan Chen, Guohui Ling, Zibin Zheng*, Yuren Zhou. Efficient Influential Individuals Discovery on Service-Oriented Social Networks: A CommunityBased Approach. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Cham, 2017: 605-613.

 46. [ICWS]: Jieming Zhu, Pinjia He, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. CARP: Context-Aware Reliability Prediction of Black-Box Services. 2017 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2017: 17-24.

 47. [ICSOC]: Yaoming Wu, Fenfang Xie, Liang Chen, Chuan Chen, Zibin Zheng. An Embedding Based Factorization Machine Approach for Web Service QoS Prediction. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Cham, 2017: 272-286.

 48. [ICWS]: Chen Wu, Weiwei Qiu, Xinyu Wang, Zibin Zheng, Xiaohu Yang. Time-Aware and Sparsity-Tolerant QoS Prediction based on Collaborative Filtering. 2016 IEEE International Conference on Web Services (ICWS). IEEE, 2016: 637-640.

 49. [ICWS]: Jieming Zhu, Pinjia He, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu. A Privacy-Preserving QoS Prediction Framework for Web Service Recommendation. 2015 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2015: 241-248.

 50. [ICWS]: Pinjia He, Jieming Zhu, Zibin Zheng, Jianlong Xu, and Michael R. Lyu. Locationbased Hierarchical Matrix Factorization for Web Service Recommendation. 2014 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2014: 297-304.

 51. [ICSOC]: Hongbing Wang, Chen Xin, Wu Qin, Qi Yu, and Zibin Zheng. Integrating OnPolicy Reinforcement Learning with Multi-Agent Techniques for Adaptive Service Composition. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014: 154-168.

 52. [ICDCS]: Jieming Zhu, Pingjia He, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu. Towards Online, Accurate, and Scalable QoS Prediction for Runtime Service Adaptation. 2014 IEEE 34th International Conference on Distributed Computing Systems. IEEE, 2014: 318-327.

 53. [ICWS]: Qi Yu, Zibin Zheng, and Hongbing Wang. Trace Norm Regularized Matrix Factorization for Service Recommendation. 2013 IEEE 20th International Conference on Web Services. IEEE, 2013: 34-41.

 54. [ICSOC]: Liang Chen, Yilun Wang, Qi Yu, Zibin Zheng, and Jian Wu. WT-LDA: User Tagging Augmented LDA for Web Service Clustering. International Conference on Service-oriented Computing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013: 162-176.

 55. [WWW]: Jian Wu, Liang Chen, Yanan Xie, and Zibin Zheng. Titan: A System for Effective Web Service Discovery. Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web. 2012: 441-444.

 56. [ICWS]: Jieming Zhu, Yu Kang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu. WSP: A Network Coordinate based Web Service Positioning Framework for Response Time Prediction. 2012 IEEE 19th International Conference on Web Services. IEEE, 2012: 90-97.

 57. [ICSOC]: Liang Chen, Zibin Zheng, Yipeng Feng, Jian Wu, and Michael R. Lyu. WSTRank: Ranking Tags to Facilitate Web Service Mining. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012: 574-581.

 58. [DSN]: Zibin Zheng, Jian Wang, Ziyu Zhu. A General Anomaly Detection Framework for Internet of Things. Proc. 41st IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, Hong Kong. 2011.

 59. [ICWS]: Huifeng Sun, Zibin Zheng, Junliang Chen, Michael R. Lyu. NRCF: A Novel Collaborative Filtering Method for Service Recommendation. 2011 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2011: 702-703.

 60. [ISSRE]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. WSPred: A Time-Aware Personalized QoS Prediction Framework for Web Services. 2011 IEEE 22nd international symposium on software reliability engineering. IEEE, 2011: 210-219.

 61. [ICSOC]: Liang Chen, Liukai Hu, Zibin Zheng, Jian Wu. WTCluster: Utilizing Tags for Web Services Clustering. International Conference on Service-Oriented Computing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011: 204-218.

 62. [SRDS]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu. Exploring Latent Features for MemoryBased QoS Prediction in Cloud Computing. 2011 IEEE 30th international symposium on reliable distributed systems. IEEE, 2011: 1-10.

 63. [ICSE]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. Collaborative Reliability Prediction of Service-Oriented Systems. 2010 ACM/IEEE 32nd International Conference on Software Engineering. IEEE, 2010, 1: 35-44. [Acceptance Rate: 52/380=13.7%, ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award]

 64. [ICWS]: Zibin Zheng, Yilei Zhang, Michael R. Lyu. Distributed QoS Evaluation for Real-World Web Services. 2010 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2010: 83-90. [Acceptance Rate: 39/221=17.6%, Best Student Paper Award]

 65. [ISSRE]: Zibin Zheng, Tom Chao Zhou, Michael R. Lyu, Irwin King. FTCloud: A Component Ranking Framework for Fault Tolerant Cloud Applications. 2010 IEEE 21st International Symposium on Software Reliability Engineering. IEEE, 2010: 398-407.

 66. [SRDS]: Zibin Zheng, Yilei Zhang, Michael R. Lyu. CloudRank: A QoS-Driven Component Ranking Framework for Cloud Computing. 2010 29th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems. IEEE, 2010: 184-193.

 67. [ICWS]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu. WSExpress: A QoS-aware Search Engine for Web Services. 2010 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2010: 91-98.

 68. [ICWS]: Zibin Zheng, Hao Ma, Michael R. Lyu, Iwrin King. WSRec: A Web Service Recommender System using Collaborative Filtering. 2009 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2009: 437-444.

 69. [DSN]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. A QoS-Aware Fault Tolerant Middleware for Dependable Service Composition. 2009 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems & Networks. IEEE, 2009: 239-248.

 70. [ISSRE]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. A QoS-Aware Middleware for Fault Tolerant Web services. 2008 19th International Symposium on Software Reliability Engineering. IEEE, 2008: 97-106.

 71. [ICWS]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. A Distributed Replication Strategy Evaluation and Selection Framework for Fault Tolerant Web Services. 2008 IEEE International Conference on Web Services. IEEE, 2008: 145-152.

 72. [DSN]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu. WS-DREAM: A Distributed Reliability Assessment Mechanism for Web Services. 2008 IEEE International Conference on Dependable Systems and Networks With FTCS and DCC. IEEE, 2008: 392-397.

Professional Activities

Services & Memberships

 • Fellow, IEEE/IET
 • Senior Member, ACM/CCF
 • Chair of Publications, IEEE Technical Committee on Services Computing (TCSVC), 2019
 • Founding Chair, International Services Society Young Scientists Forum (SSYSF)

Associate Editor

 • ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)
 • IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT)
 • IEEE Open Journal of the Computer Society (OJCS)
 • International Journal of Services Computing (JSC)
 • International Journal of Business Process Integration and Management (JBPIM)

Guest Editor

General Co-Chair

PC Co-Chair

Workshop Chair

Publicity Chair

 • The 3rd International Conference on Internet of Vehicles (IoV), 2016
 • The 21st IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 2014
 • The 11st IEEE International Conference on Services Computing(SCC), 2014
 • The 7th IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 2014
 • The 3rd IEEE International Congress on Big Data (Bigdata), 2014
 • 2014 International Conference on Informative and Cybernetics for Computational Social Systems (ICCSS), 2014

Demo and Poster Chair

 • ACM/IFIP/UXENIX International Conference on Middleware, 2013

Chair of Special Tracks

Honors & Awards

 • [2023] IEEE Fellow
 • [2022] Clarivate Highly Cited Researcher
 • [2022] IEEE TCSVC Rising Star Award
 • [2021] Elsevier China Highly Cited Scholar
 • [2021] Outstanding Youth Award, CCF-TC Service Computing
 • [2021] ACM Senior Member
 • [2020] Elsevier China Highly Cited Scholar
 • [2019] Second Prize of Ministry of Education Natural Science Award
 • [2019] Second Prize of Wu Wen Jun AI Science & Technology Award
 • [2019] IET Fellow
 • [2018] Top50 Influential Papers in Blockchain
 • [2016] IEEE Senior Member
 • [2016] Young Pearl River Scholar
 • [2015] ACM China Rising Star Nomination Award
 • [2015] ACM Guangzhou Rising Star Award
 • [2014] Outstanding Leadership Award, IOV'14
 • [2013] CUHK Young Scholars Dissertation Award (At most 3 Recipients per year at CUHK)
 • [2012] Merit Increment Under Performance-linked Reward Scheme, CUHK
 • [2011] Outstanding Thesis Award, Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong (One recipient per year)
 • [2011] Research Fellowship, The Chinese University of Hong Kong
 • [2010] IBM Ph.D. Fellowship, 2010-2011
 • [2010] First Runner-up Award, IEEE HK Postgraduate Student Research Paper Competition 2010
 • [2010] Best Student Paper Award, ICWS'10 (Top 1%)
 • [2010] ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award, ICSE'10 (Top 1.3%)
 • [2009] Best Paper Award Nomination, Invited for Journal Publication, ICWS2009 (Top 2%)
 • [2008] Best Paper Award Nomination, Invited for Journal Publication, ICWS2008 (Top 2%)
 • [2008] Best Papers Invited for Journal Publication, ISSRE'08 (4/116=Top 3.5%) 
cv.txt · Last modified: 2023/01/29 12:39 by ftws     Back to top
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki